zwemvereniging noordkop

Versie: 31 mei 2012, vastgesteld tijdens Algemene Leden Vergadering

 

Inhoudsopgave

Verklaring van afkortingen

Voorwoord

Doel Huishoudelijk Reglement

Leeswijzer

Art. 1 Lidmaatschap, contributie & overschrijving

Lid 1 Proeftrainingen aspirant-leden

Lid 2 Opzeggen lidmaatschap

Lid 3 Verplichtingen bij opzeggen lidmaatschap

Lid 4 Contributiebetaling

Lid 5 Vrijstelling van contributiebetaling

Lid 6 Niet nakomen contributieverplichtingen

Lid 7 Kosten van overschrijving

Lid 8 Jeugd Sport Fonds

Art. 2 Logo, verenigingskleuren en verenigingskleding

Lid 1 Logo

Lid 2 Verenigingskleuren

Lid 3 Gebruik logo en verenigingskleuren

Lid 4 Verenigingskleding

Art. 3 Commissies en Vertegenwoordiging

Lid 1 Doel commissies

Lid 2 Ingestelde Commissies

Lid 3 Inrichting afdelingscommissies

Lid 4 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden afdelingscommissie

Lid 5 Overige commissies

Lid 6 Vertegenwoordiging vereniging

Art. 4 In een veilige omgeving sporten

Lid 1 Manifest ‘De sport als inspiratiebron

Lid 2 Programma KIDS

Lid 3 Publicatie programma KIDS op website vereniging

Lid 4 Vertrouwenspersoon

Art. 5 Zwemonderwijzers, trainers, coaches, begeleiders en officials

Lid 1 Aanstelling

Lid 2 Kleding

Art. 6 Vergoedingen

Lid 1 Bestuursleden, commissieleden, trainers, coaches en begeleiders

Lid 2 Elementair

Lid 3 Reiskosten

Lid 4 Overige

Art. 7 Sponsoring

Lid 1 Werving en behoud sponsoren

Lid 2 Verplichting sponsoruitingen

Art. 8 Aanschaf verenigingskleding

Art. 9 Tuchtrecht

Lid 1 Strafbaarheid

Lid 2 Tuchtcommissie

Lid 3 Tuchtreglement

Lid 4 Op te leggen straffen & maatregelen

Lid 5 Bevoegdheid bij geconstateerd wangedrag

Lid 6 Bevoegdheid bij geconstateerd wangedrag

Art. 10 Boeteregeling

Lid 1 Betaling opgelegde KNZB boete door leden

Lid 2 Betaling opgelegde KNZB boete door vereniging

Huishoudelijk reglement ZV Noordkop

Art. 11 Verplichtingen leden

Lid 1 Bondscontributie

Lid 2 Startnummer

Lid 3 Deelname aan wedstrijden

Art. 13 Berichtgeving en Mededelingen

Lid 1 Website(s)

Lid 2 Beheer en controle

Lid 3 Communicatie

Art. 14 Beheer Clubhuis

Lid 1 Beheer en controle

Lid 2 Tijdelijke maatregelen

Lid 3 Clubhuisreglement

 

Bijlage Tuchtreglement ZV Noordkop

Art. 1 Benoeming tuchtcommissie

Art. 2 Verantwoording tuchtcommissie

Art. 3 Bijstand aan tuchtcommissie

Art. 4 Het aanhangig maken van een zaak

Art. 5 Opdracht van de voorzitter aan de tuchtcommissie

Art. 6 Kennisgeving tuchtzaak aan betrokken lid

Art. 7 Hoor en wederhoor

Art. 8 Schriftelijk verslag conclusies en aanbevelingen

Art. 9 Uitspraak & opleggen straffen/maatregelen

Art. 10 Kennisgeving uitspraak

Art. 11 Beroep tegen uitspraak

Art. 12 Tenuitvoerlegging

 

Verklaring van afkortingen

Afkorting - Betekenis

AV - Algemene Vergadering

KvK - Kamer van Koophandel

KNZB - Koninklijke Nederlandse Zwembond

HR - Huishoudelijk Reglement

DB - Dagelijks Bestuur: voorzitter, secretaris & penningmeester

AB - Algemeen Bestuur: Voorzitter, secretaris & penningmeester, Voorzitter schoonspringen, Voorzitter elementair, Voorzitter waterpolo (en op verzoek aanvulling van anderen)

KIDS - Kanjers In De Sport

JSF - Jeugd Sport Fonds

JAC - Jeugd Activiteiten Commissie

Voorwoord

De Zwem Vereniging Noordkop (ZV Noordkop) is al sinds 1971 in Den Helder actief met het doel de beoefening van het zwemmen, in de ruimste zin, te bevorderen en meer algemeen te maken. De vereniging is voor en van alle leden. Om de zwemsport ook in wedstrijdverband te mogen beoefenen is een lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) een vereiste, moet de vereniging zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) en moet zij statuten hebben. Verder is de vereniging in verband hiermee aangesloten bij de Kring Noord-Holland van de KNZB. Uit het midden van alle leden zijn mensen gekozen om voor de vereniging noodzakelijke taken uit te voeren. Hierbij moet ondermeer worden gedacht aan het besturen van de vereniging en de afdelingen, het beheren van het clubhuis of het geven van trainingen of andere vormen van zwemonderwijs. Samen proberen zij de vereniging zo te laten functioneren dat het zwemmen door alle leden kan worden beoefend en voor anderen toegankelijk is. Zij doen dit met in achtneming van regels die door alle leden zijn opgesteld. Deze regels zijn in eerste instantie vastgelegd in de statuten van de vereniging. Deze statuten zijn door een notaris vastgelegd en hebben hiermee een rechtsgeldige status gekregen. In de statuten kan niet alles worden geregeld; het is “zeg maar” de Grondwet voor de vereniging. Een verdere uitwerking van deze statuten is terug te vinden in het Huishoudelijk Reglement. Onderhavig document is het Huishoudelijk Reglement van de Zwem Vereniging Noordkop. Het Huishoudelijk Reglement zal verder worden aangeduid als HR.

Doel Huishoudelijk Reglement

Het HR bevat dus een verdere uitwerking van de bepalingen, de afgesproken regels, uit de statuten van de vereniging. Hiermee ondersteunt het HR de statuten. Artikel 20 van de statuten geeft de algemene vergadering (AV) de bevoegdheid om het HR en andere reglementen op te stellen. Het HR en iedere wijziging hierin wordt dan ook vastgesteld door de algemene vergadering. Dit betekent onder meer dat dit HR een bindende werking heeft voor alle leden van de vereniging; zij is immer opgesteld en goedgekeurd door of namens alle leden. Het HR zorgt er voor dat iedereen kan zien hoe bepaalde dingen zijn geregeld en wat de rechten maar ook de plichten van ieder individueel lid zijn.

Leeswijzer

Het HR is opgebouwd uit verschillende onderwerpen waarin alles over dat specifieke onderwerp te vinden zal zijn. In het HR worden sommige bepalingen uit de statuten nogmaals besproken. De indeling van de onderwerpen bestaat uit artikelnummers en deze artikelen hebben een of meer leden bijvoorbeeld: art. 3 lid 2. Door gebruik te maken van de inhoudsopgave kan een gewenst onderwerp snel worden geraadpleegd. Tot slot staat bij iedere bepaling aangegeven wanneer deze door de algemene vergadering (AV) is toegevoegd of is gewijzigd.

Namens de algemene vergadering,

Het bestuur van ZV Noordkop,

Art. 1 Lidmaatschap, contributie & overschrijving

Lid 1 Proeftrainingen aspirant-leden

Met uitzondering van de afdeling Elementair, mogen aspirant-leden een maand gratis proeftrainingen volgen. Na deze periode dient het aspirant-lid definitief lid van de vereniging te worden of van verdere deelname af te zien.

[AV 31.05.2012]

Lid 2 Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap van de vereniging kan twee keer per jaar worden opgezegd namelijk per 1 januari of per 1 juli. De opzegging moet uiterlijk één kalendermaand voorafgaande aan de datum van opzegging worden gedaan. Dit betekent dus voor 1 december of voor 1 juni. De opzegging moet worden gedaan bij de ledenadministratie. Dit kan per e-mail (ledenadministratie@zvnoordkop.nl) of per brief (Postbus 67 – 1780 AB Den Helder). Mondelinge opzeggingen kunnen niet worden geaccepteerd. Voor de afdeling Elementair (leszwemmen en zwemvaardigheid) geldt een afwijkende opzegtermijn, zij kunnen het lidmaatschap beëindigen nadat zij hun zwemdiploma hebben behaald.

[AV 31.05.2012]

Lid 3 Verplichtingen bij opzeggen lidmaatschap

Bij het opzeggen van het lidmaatschap geldt dat de Bondscontributie voor het hele kalenderjaar waarin wordt opgezegd verschuldigd is. Tevens dienen eventuele artikelen in bruikleen van de vereniging ingeleverd te worden.

[AV 31.05.2012]

Lid 4 Contributiebetaling

Alle leden zijn verplicht om de verschuldigde contributie maandelijks te betalen. Deze betalingen geschieden door middel van automatische incasso waarbij men zich verplicht de vereniging hiertoe te machtigen de contributie te incasseren door middel van het afgeven van een machtiging. Alle leden blijven er zelf verantwoordelijk voor dat de door hun verschuldigde contributie wordt overgemaakt naar de vereniging. In het geval er geen automatische afschrijving plaatsvindt, is het lid verplicht om, na constatering hiervan, alsnog de niet geïnde contributiebedragen binnen één kalendermaand over te boeken naar de verenigingsrekening. Het lid maakt hiervan melding bij de penningmeester van de vereniging. Het bewuste lid blijft dit herhalen totdat de automatische afschrijvingen weer zijn hersteld of plaatsvinden. [AV 31.05.2012]

Lid 5 Vrijstelling van contributiebetaling

A. Ereleden en leden van verdienste zijn lid van de vereniging en vrijgesteld van verenigingscontributiebetaling. Bonds- en Kringofficials die functioneren namens de vereniging zijn lid van de vereniging en kunnen door het bestuur worden vrijgesteld van verenigingscontributiebetaling, indien zij niet aan andere zwemactiviteiten van de vereniging deelnemen.

B. Het bestuur kan personen die bijzondere activiteiten voor de vereniging verrichten als lid van de vereniging toelaten en hen vrijstellen van contributiebetaling. Voor deze laatste bepaling geldt dat dit ter goedkeuring aan de AV dient te worden voorgelegd, deze lijst van personen zal opgenomen worden in het jaarverslag.

C. In bijzondere gevallen, naar oordeel van het Dagelijks Bestuur, kan vrijstelling, c.q. gedeeltelijke vrijstelling van de contributie, worden aangevraagd. Via de afdelingsvoorzitters dient een verzoek ingediend te worden. Deze lijst van personen dient opgenomen te worden in het jaarverslag.

[AV 31.05.2012]

Lid 6 Niet nakomen contributieverplichtingen

Bij het niet nakomen van contributieverplichtingen komen alle kosten die de vereniging moet maken om de contributie alsnog te innen, voor rekening van het betreffende lid. Dit is eveneens van toepassing op het innen van boetes die door de KNZB aan een lid zijn opgelegd. Het Dagelijks Bestuur is gemachtigd om de noodzakelijke invorderingsmaatregelen te treffen.

[AV 31.05.2012]

Lid 7 Kosten van overschrijving

Alle kosten die zijn verbonden aan het overschrijven van een lid naar onze vereniging zijn voor rekening van het betreffende lid.

[AV 31.05.2012]

Lid 8 Jeugd Sport Fonds

Voor leden welke via het Jeugd Sport Fonds worden aangemeld, gelden afwijkende regels. Na aftrek van het subsidiebedrag van het Jeugd Sport Fonds dient het restant van de contributie en bondscontributie en mogelijke startvergunning betaalt te worden door de ouders/ verzorgers.

Art. 2 Logo, verenigingskleuren en verenigingskleding

Lid 1 Logo

De vereniging heeft een eigen verenigingslogo. Het logo staat voor de oorsprong van de vereniging waarin de perioden van de ‘Frisse morgen’, de “Helderse Bruinvissen’ en ‘sv Noordkop’ in het logo zijn samengebracht. Dit logo wordt gevoerd door alle afdelingen tijdens alle verenigingsactiviteiten. Het logo wordt beheerd door het DB en is op gemotiveerd verzoek digitaal verkrijgbaar.

[AV 31.05.2012]

Lid 2 Verenigingskleuren

De verenigingskleuren zijn geel en blauw. De kleurcoderingen volgens erkende systemen zijn:

Geel: PMS 123c – HEX FFC726 – RBG 255 199 38 – LAB 84 12 79;

Blauw: PMS 286c – HEX 0035AD – RBG 0 53 173 – LAB 25 21 -73. [AV 31.05.2012]

Lid 3 Gebruik logo en verenigingskleuren

Het gebruik van het logo is alleen toegestaan voor verenigingsactiviteiten of met nadrukkelijke schriftelijke toestemming van het DB. Wijzigingen aan het logo, in welke vorm dan ook, zijn alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van het DB.

[AV 31.05.2012]

Lid 4 Verenigingskleding

De vereniging heeft verenigingskleding. Ieder lid dat deelneemt aan wedstrijden is verplicht om ten minste één tenue aan te schaffen bestaande uit het verenigingsshirt, sportbroekje en passende badkleding (zie hiervoor de website zv noordkop). Dit tenue dient verplicht te worden gedragen tijdens de officiële activiteiten van de vereniging zoals bijvoorbeeld wedstrijden. Dit geldt ook voor de verenigingscaps van de afdeling waterpolo.

[AV 31.05.2012]

Art. 3 Commissies en Vertegenwoordiging

Lid 1 Doel commissies

De vereniging heeft meerdere commissies. De commissies voeren namens het bestuur of namens de algemene vergadering taken voor de vereniging uit. Tijdens het uitvoeren van deze taken vertegenwoordigen zij het bestuur of de algemene vergadering. De commissies handelen nimmer in strijd met hetgeen is bepaald in de Statuten en onderhavig HR. [AV 31.05.2012]

Lid 2 Ingestelde Commissies

A. Afdelingscommissies

De vereniging bestaat uit meerdere afdelingen. Door het bestuur van de vereniging zijn door deze afdelingen commissies ingesteld. Deze commissies besturen, onder verantwoordelijkheid van het bestuur, de betreffende afdeling.

Het bestuur heeft de volgende commissies ingesteld:

- Voor de afdeling Elementair, de ‘commissie Elementair’;

- Voor de afdeling Waterpolo, de ‘commissie Waterpolo’;

- Voor de afdeling Schoonspringen, de ‘commissie Schoonspringen’.

B. Overige commissies

De vereniging heeft naast de indeling in afdelingen ook een aantal verenigingsbrede activiteiten en statutaire verplichtingen die bestuur behoeven. Voor deze activiteiten zijn door de algemene vergadering commissies ingesteld. Voor deze commissies is bepaald dat zij onder toezicht staan van het bestuur van de vereniging. Deze commissies handelen onder verantwoordelijkheid van de algemene vergadering. Het bestuur stelt de algemene vergadering éénmaal per jaar in kennis van de activiteiten van deze commissies of vaker indien het bestuur of algemene vergadering hierom verzoekt.

De algemene vergadering heeft de volgende commissies ingesteld:

 • Commissie financieel toezicht (Kascontrolecommissie);
 • Commissie Tuchtzaken (Tuchtcommissie);
 • Commissie Clubhuis;
 • Commissie Jeugdactiviteiten (JAC);
 • Commissie Waterpolotoernooi.

[AV 31.05.2012]

Lid 3 Inrichting afdelingscommissies

De afdelingscommissies hebben ten minste een voorzitter, een secretaris en een lid. De voorzitter, secretaris en het lid worden gekozen door de leden van de afdeling. Door het bestuur dient deze verkiezing te worden bekrachtigd. Ieder jaar, tijdens de AV, wordt door het bestuur een overzicht gepresenteerd van de bestuursleden van de desbetreffende afdelingen en commissies voor het komende jaar. Indien vanuit de AV bezwaar wordt gemaakt over deelname aan een bestuur van een afdeling of commissie door een lid van de vereniging zal de AV zich hierover uitspreken overeenkomstig de besluitvormingsbepalingen uit artikel 19 van de statuten.

[AV 31.05.2012]

Lid 4 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden afdelingscommissie

Aan de commissies zijn de navolgende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden toegekend:

Het opstellen van een afdelingsplan (inclusief begroting, begroting heeft doorkijk voor 5 jaar) met betrekking tot de invulling van alle activiteiten van de betreffende afdeling. Een afdelingsplan is pas bindend voor de leden van die afdeling na goedkeuring hiervan door het bestuur. Deze goedkeuring dient elk jaar voorafgaande aan de AV plaats te hebben gevonden.

 • Het samenstellen van teams en/of aanwijzen van leden voor deelname aan wedstrijden.
 • Het voordragen van zwemonderwijzers, trainers, coaches, begeleiders en officials bij het bestuur.
 • Het vaststellen van de trainingstijden voor de leden.
 • Het vaststellen van trainingsschema’s e.d.
 • Het beheren van het materiaal voor het beoefenen van de sport.

Het handelen van een commissie mag nooit in strijd zijn met de bepalingen uit de Statuten en onderhavig HR.

[AV 31.05.2012]

Lid 5 Overige commissies

A Commissie Financieel toezicht

Deze commissie is ingericht in overeenstemming met art. 16 van de statuten, waarbij zij handelen, zoals in dit art. 16 is omschreven.

B Commissie Tuchtzaken

Deze commissie is ingericht in overeenstemming met art. 10 van dit Huishoudelijk Reglement. De commissie voert haar taken uit, zoals is beschreven in het Tuchtreglement ZV Noordkop.

C Commissie Clubhuis, Jeugdactiviteiten & Waterpolotoernooi

De inrichting van de commissie Clubhuis, de commissie Jeugdactiviteiten en de commissie Waterpolotoernooi, evenals de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van deze commissies zijn in afzonderlijke reglementen of anderszins beschrijvingen vastgelegd.

[AV 31.05.2012]

Lid 6 Vertegenwoordiging vereniging

Alleen personen die lid zijn van de vereniging zijn bevoegd om de vereniging te vertegenwoordigen indien zij hiertoe door het bestuur of AV speciaal zijn aangewezen; deze aanwijzing kan individueel of in verband met een van de commissies.

Bij hoge uitzondering is het bestuur bevoegd om een persoon die geen lid is van de vereniging te vragen om tijdelijk enige activiteit namens de vereniging uit te voeren.

[AV 31.05.2012]

Art. 4 In een veilige omgeving sporten

Lid 1 Manifest ‘De sport als inspiratiebron’

In 2010 is door (nagenoeg) alle grote sportbonden, waaronder de KNZB, dit manifest ondertekent. De vereniging conformeert zich aan de in dit manifest opgenomen ‘statements’ en verwacht van haar bestuurders, coaches, trainers, zwemonderwijzers, begeleiders en officials maar ook van de leden dat zij zich overeenkomstig en in lijn met dit manifest gedragen.

Sportiviteit & respect is voor ons:

 • Samen tot de beste prestaties komen;
 • Je eigen verantwoordelijkheid ‘durven’ nemen;
 • Het spel spelen volgens de spel- en gedragsregels;
 • Je inleven in anderen;
 • Een veilige omgeving bieden;
 • Waardering tonen aan alle betrokkenen;
 • Het beste uit jezelf halen op een fatsoenlijke manier.

Rollen waarmee de voorwaarden voor een sportief en respectvol klimaat wordt gecreëerd:

 • Persoonlijk het goede voorbeeld geven;
 • Integreren van sportiviteit in beleid en de uitvoering van beleid;
 • Weerbaar en consequent zijn als er problemen of vragen zijn;
 • Belang van sportiviteit & respect uitdragen. [AV 31.05.2012]

Lid 2 Programma KIDS

De vereniging zet actief in op het creëren van een veilige omgeving voor alle sporters, trainers en andere betrokkenen. Om aan deze intentie uiting te geven is ondermeer het programma “Kanjers in de sport” KIDS opgenomen en geïmplementeerd binnen onze vereniging. Ieder lid conformeert zich aan dit programma en zal zich zo gedragen dat hieraan geen afbreuk wordt gedaan.

[AV 31.05.2012]

Lid 3 Publicatie programma KIDS op website vereniging

Het bestuur draagt er zorg voor dat op de website van de vereniging voor de leden het programma KIDS raadpleegbaar is. Trainers, coaches, zwemonderwijzers, begeleiders en officials zijn bekend met de inhoud van het programma en kunnen desgevraagd aan leden hierover verdere toelichting geven.

[AV 31.05.2012]

Lid 4 Vertrouwenspersoon

Het bestuur draagt zorg voor voldoende vertrouwenspersonen binnen de onderliggende afdelingen. Deze personen worden jaarlijks bekend gesteld op de verenigingswebsite.

[AV 31.05.2012]

Art. 5 Zwemonderwijzers, trainers, coaches,
begeleiders en officials

Lid 1 Aanstelling

Zwemonderwijzers, trainers, coaches, begeleiders en officials worden door de afdelingen aangewezen en voorgedragen aan het bestuur. Het bestuur stelt trainers, coaches en begeleiders aan. De afdelingen stellen jaarlijks voorafgaande aan de AV aan het bestuur een lijst ter beschikking waarop alle trainers, coaches, begeleiders en officials staan vermeld. Het bestuur wordt ten spoedigste schriftelijk (e-mail naar sec@zvnoordkop.nl) in kennis gesteld van wijzigingen op deze lijst.

[AV 31.05.2012]

Lid 2 Kleding

Zwemonderwijzers, trainers, coaches en begeleiders krijgen van de vereniging een shirt in bruikleen uitgereikt en zijn verplicht dit te dragen tijdens hun activiteiten voor de vereniging. Hiermee wordt de herkenbaarheid van deze functionarissen en de uniformiteit binnen de vereniging bevorderd. Indien men meer dan drie keer per week langs de badrand staat is het mogelijk een extra shirt aan te vragen. Deze aanvraag dient door de afdelingsvoorzitter te gebeuren.

[AV 31.05.2012]

Art. 6 Vergoedingen

Lid 1 Bestuursleden, commissieleden, trainers, coaches en begeleiders

De vereniging betaalt in beginsel in geen enkele vorm vergoedingen aan bestuursleden, commissieleden, trainers, coaches, zwemonderwijzers en begeleiders. In het geval een afdeling, onder opgave van gemotiveerde redenen, een vergoeding wil betalen behoeft zij hiertoe instemming van het DB. Dergelijke vergoedingen worden niet betaald uit de algemene middelen maar worden hoofdelijk doorberekend onder de leden van de afdeling. De AV dient tenslotte hiermee in te stemmen en zal de maximale hoogte van de vergoeding vaststellen.

[AV 31.05.2012]

Lid 2 Elementair

Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op de afdeling Elementair. Elementair heeft een eigen stelsel van vergoedingen. De hoogte van deze vergoedingen worden jaarlijks vastgesteld door de AV.

[AV 31.05.2012]

Lid 3 Reiskosten

Degene die voor de vereniging reist, ten behoeve van wedstrijden of andere officiële activiteiten, ontvangt hiervoor van of namens de penningmeester een vergoeding in de vorm van een brandstofbon. Op deze bon staan het aantal liters brandstof vermeld dat in overeenstemming is met de noodzakelijke reisafstand en dat ieder jaar per tabel vooraf door het bestuur is vastgesteld. Met deze bon kan bij een aangewezen tankstation brandstof worden getankt. De verstrekte brandstofbonnen hebben een maximale geldigheidsduur van één maand. Bonnen worden verstrekt door de desbetreffende commissies, conform de geldende richtlijnen. De richtlijnen worden getoetst door het DB.

[AV 31.05.2012]

Lid 4 Overige

Alle andere kosten die zijn gemaakt op verzoek van of namens het bestuur zullen na het overleggen van een kassabon of ander schriftelijk bewijs worden uitbetaald aan degene die hierop recht hebben.

Vooraf dienen eventuele uitgaven door de voorzitter van de desbetreffende afdeling, of zijn vervanger te worden goedgekeurd. Anders kan niet tot uitbetaling worden overgegaan.

[AV 31.05.2012]

Art. 7 Sponsoring

Lid 1 Werving en behoud sponsoren

Het bestuur spant zich voortdurend in om sponsoren te werven en te behouden. Het DB is het bevoegde orgaan om contacten met sponsoren te onderhouden en namens de vereniging met de sponsoren overeenkomsten te sluiten. De overige leden onthouden zich van het maken van iedere vorm van afspraken met sponsoren uit naam van de vereniging. Het DB is bevoegd om iedere reclame voor derden, die niet overeenkomstig het hiervoor bepaalde tot stand zijn gekomen, onmiddellijk ongedaan te maken.

[AV 31.05.2012]

Lid 2 Verplichting sponsoruitingen

Het DB bepaalt op welke wijze de sponsoren hun naam en logo´s kunnen uiten binnen de activiteiten van de vereniging. De leden zijn verplicht om gevolg te geven aan deze door het DB vastgestelde wijze van uitingen.

[AV 31.05.2012]

Art. 8 Aanschaf verenigingskleding

De vereniging heeft een centraal punt voor de aanschaf van de verenigingskleding, verenigingsbadkleding en overige artikelen. Door de AV is één persoon, een kledingmanager, aangesteld om de kleding en aanverwante artikelen te beheren. Door de AV wordt ieder jaar een financieel budget toegewezen aan de kledingmanager dat door deze wordt beheerd. Hierover legt de kledingmanager desgevraagd, maar tenminste eenmaal per jaar, verantwoording af aan het DB. Het DB legt ieder jaar in de maand van de jaarlijkse AV de afspraken met de kledingmanager schriftelijk vast. Hierbij worden tevens de verkoopprijzen voor het komende jaar vastgesteld. Met de kledingmanager kan door de leden via de website contact worden gelegd. Daarnaast beheert de kledingmanager de ´Webzjop´ waarop de te bestellen artikelen staan afgebeeld. [AV 31.05.2012]

Art. 9 Tuchtrecht

Lid 1 Strafbaarheid

Alle leden en andere aangeslotenen van de vereniging zijn onderworpen aan de tuchtrechtspraak. In algemene zin zal strafbaar zijn handelen of nalaten in strijd met de statuten, reglementen en/of besluiten van een van de organen van de vereniging.

[AV 31.05.2012]

Lid 2 Tuchtcommissie

De tuchtcommissie bestaat uit twee personen die zijn aangesteld door de AV. Zij voeren hun taak uit onder leiding van de voorzitter van de vereniging. De tuchtcommissie is alleen aan de voorzitter van de vereniging verantwoording verschuldigd voor hun handelen.

[AV 31.05.2012]

Lid 3 Tuchtreglement

De bevoegdheden, werkwijze alsmede de procesgang zijn afzonderlijk beschreven in het Tuchtreglement dat als bijlage is gevoegd bij dit HR en dat hiervan deel uitmaakt.

[AV 31.05.2012]

Lid 4 Op te leggen straffen & maatregelen

Door het bestuur kunnen de navolgende straffen/maatregelen worden opgelegd:

 • Berisping;
 • Schorsing voor de duur van ten hoogste 6 kalender maanden van enkele of alle verenigingsactiviteiten;
 • Boete met een minimum van € 15,- en een maximum van € 225,-;
 • Betaling van alle door de Kring en/of Bond opgelegde boetes en kosten.

Door de AV kan de navolgende straf/maatregel worden opgelegd:

 • Ontzetting uit het lidmaatschap.
 • Een combinatie van de hiervoor genoemde straffen/maatregelen is mogelijk.

[AV 31.05.2012]

Lid 5 Bevoegdheid bij geconstateerd wangedrag

a. Alle zwemonderwijzers, trainers, coaches, begeleiders en officials zijn bevoegd om een lid dat zich schuldig maakt aan wangedrag tijdens een verenigingsactiviteit of opzettelijk enige activiteit van de vereniging frustreert bij deze activiteit te verwijderen of anderszins maatregelen te nemen in het belang van het herstel van de gewenste gang van zaken tijdens deze activiteit.

Ten aanzien van juniorleden, zij die de leeftijd van zestien (16) jaar nog niet hebben bereikt, geldt dat zij van deelname aan de activiteit worden uitgesloten maar wel onder toezicht blijven tot deze activiteit is geëindigd of eerder indien zij een ouder of verzorger zijn overgedragen,

[AV 31.05.2012]

Lid 6 Bevoegdheid bij geconstateerd wangedrag

b. Wanneer door een van de zwemonderwijzers, trainers, coaches, begeleiders en officials van deze bevoegdheid gebruik wordt gemaakt stellen zij hiervan binnen 24 uur een van de bestuursledenmondeling en schriftelijk in kennis. In de schriftelijke in kennis stelling worden de omstandigheden waaronder een en ander heeft plaatsgevonden kort en bondig uiteen gezet.

c. [AV 31.05.2012]

Art. 10 Boeteregeling

Lid 1 Betaling opgelegde KNZB boete door leden

Door of namens de KNZB kan een tuchtprocedure worden ingesteld tegen een lid van de vereniging. Veelal zal zo’n procedure worden opgestart naar aanleiding van een door een scheidsrechter geconstateerde misdraging tijdens een wedstrijd, waarvan door de scheidsrechter een rapport is opgemaakt. De opgelegde maatregel naar aanleiding van deze procedure bestaat veelal uit twee componenten namelijk: een schorsing voor deelname aan een x-aantal wedstrijden en een geldboete. De opgelegde geldboete wordt door de vereniging betaald en hierna verhaald op het betreffende lid. Het betreffende lid is verplicht om het boetebedrag binnen achtentwintig (28) dagen aan de vereniging te betalen.

[AV 31.05.2012]

Lid 2 Betaling opgelegde KNZB boete door vereniging

In afwijking van het bepaalde in lid 1 kan het DB van de vereniging, in uitzonderlijke gevallen, besluiten om de door de KNZB opgelegde boete niet op het betreffende lid te verhalen. Het DB kan hiertoe besluiten nadat de volgende procedure is gevolgd.

 • de verenigingssecretaris ontvangt schriftelijk de mededeling tot het instellen van de tuchtprocedure door de KNZB;
 • de verenigingssecretaris maakt hiervan zo spoedig mogelijk melding bij het DB en de voorzitter van de afdeling van het betreffende lid;
 • de verenigingssecretaris maakt stelt zo spoedig mogelijk het betreffende lid in kennis van de ingestelde tuchtprocedure door de KNZB;
 • de afdelingsvoorzitter en het betreffende lid onderzoeken de inhoud van de klacht uit de tuchtprocedure en rapporteren de mate van verwijtbaarheid schriftelijk aan het DB;
 • het lid schrijft een verweerschrift naar de KNZB(aan secretaris die het meldt bij KNZB);
 • het DB beslist in samenspraak met de afdelingsvoorzitter over het al dan niet verhalen van de boete op het bewuste lid;
 • het DB zal haar besluit, gemotiveerd, schriftelijk aan het betreffende lid mededelen.

[AV 31.05.2012]

Art. 11 Verplichtingen leden

Lid 1 Bondscontributie

Alle leden van de vereniging zijn verplicht lid van de KNZB. De kosten hiertoe worden bij de leden geïnd over twee periodes, namelijk in de maand januari en in juli (dit geldt alleen voor leden met een startnummer). Leden welke in de loop van het jaar lid worden, ontvangen hiervoor een factuur of het bedrag wordt via de automatische incasso ingehouden.

[AV 31.05.2012]

Lid 2 Startnummer

De leden van de wedstrijdafdelingen verplichten zich om te zijn voorzien van een startnummer c.q. legitimatiekaart voor deelname aan wedstrijden.

[AV 31.05.2012]

Lid 3 Deelname aan wedstrijden

De leden van de wedstrijdafdelingen dienen daadwerkelijk (uitgezonderd ziekte en bijzondere omstandigheden) structureel deel te nemen aan de wedstrijden waarvoor zij namens de vereniging worden ingeschreven. In uitzonderlijke gevallen kan het DB, op voordracht van de betreffende afdelingscommissie, leden van deze structurele verplichting tot deelname ontheffen. Indien niet structureel deelgenomen wordt kan een lid voorgedragen worden tot ontheffing van het lidmaatschap door tussenkomst van het DB welke het voor zal leggen aan de AV.

[AV 31.05.2012]

Art. 13 Berichtgeving en Mededelingen

Lid 1 Website(s)

De vereniging en haar organen hebben een of meerdere websites in beheer. De officiële site van de vereniging is: www.zvnoordkop.nl. De koppelingen via deze site naar sites van de organen van de vereniging maken hiervan deel uit. Via deze websites wordt tussen het DB, de commissies en leden van de vereniging gecommuniceerd.

[AV 31.05.2012]

Lid 2 Beheer en controle

Door het DB is een ‘Webmaster’ aangesteld die de website(s) namens het DB beheert. Het DB is verantwoordelijk voor de inhoud van de website(s) en de webmaster heeft een controlerende taak en zal het DB gevraagd en ongevraagd informeren indien er onrechtmatigheden worden geconstateerd. Het DB is bevoegd om aanwijzingen te geven over de inhoud van de website waarbij deze aanwijzingen worden opgevolgd door de webmaster.

[AV 31.05.2012]

Lid 3 Communicatie

a. Calamiteiten altijd via de voorzitter Algemeen, bijgestaan door de andere bestuursleden (in deze de penningmeester en secretaris).

b. Public Relations: per afdeling zelfstandig beleid (mits vooraf afgestemd met DB; dit in verband met het sponsorbeleid);

c. Indien er foto’s gemaakt worden, dient altijd clubkleding gedragen te worden.

[AV 31.05.2012]

Art. 14 Beheer Clubhuis

Lid 1 Beheer en controle

De vereniging heeft een clubhuis en streeft naar de voortzetting hiervan. Het clubhuis wordt beheerd door de ‘Clubhuiscommissie’.

[AV 31.05.2012]

Lid 2 Tijdelijke maatregelen

De Clubhuiscommissie is verantwoordelijk voor de juiste gang van zaken in het clubhuis. Deze verantwoordelijkheid is in overstemming met wat in redelijkheid en billijkheid van de commissie kan worden gevorderd. De commissie is bevoegd maatregelen te nemen die noodzakelijk worden geacht in het belang te zijn van de ordelijke gang van zaken. Alle leden zijn verplicht de door leden van de clubhuiscommissie gegeven aanwijzingen of genomen maatregelen onmiddellijk op te volgen. Van een genomen maatregel(en) stelt de voorzitter van de clubhuiscommissie het DB zo spoedig mogelijk schriftelijk (e-mail) in kennis. Het DB beslist hierna binnen veertien (14) dagen over de definitieve maatregel en correspondeert hierover met alle betrokkenen.

[AV 31.05.2012]

Lid 3 Clubhuisreglement

Het clubhuis heeft een eigen reglement aangaande de gedragsregels in het clubhuis.

Bijlage Tuchtreglement ZV Noordkop

Art. 1 Benoeming tuchtcommissie

Door de Algemene Vergadering worden twee personen, danwel leden of niet - leden benoemd, om onder gezag van de algemeen voorzitter, de tuchtcommissie van de vereniging te vormen. De benoeming van de tuchtcommissie vindt jaarlijks tijdens de Algemene Vergadering plaats.

[AV 31.05.2012]

Art. 2 Verantwoording tuchtcommissie

De tuchtcommissie is alleen aan de algemeen voorzitter verantwoording verschuldigd.

De algemeen voorzitter voor het doen en laten van de tuchtcommissie is verantwoording verschuldigd aan het bestuur van de vereniging en aan de AV.

[AV 31.05.2012]

Art. 3 Bijstand aan tuchtcommissie

De tuchtcommissie is bevoegd om zich te doen laten bijstaan of adviseren door derden, indien dit door hen op grond van bijzondere expertise noodzakelijk wordt geacht. Zij doen dit niet eerder dan nadat de algemeen voorzitter hiervoor toestemming heeft verleend.

[AV 31.05.2012]

Art. 4 Het aanhangig maken van een zaak

In het algemeen zal strafbaar zijn het handelen of nalaten in strijd met de statuten, reglementen en/of besluiten van de organen van de vereniging. Indien hiertoe aanleiding bestaat kan dergelijk handelen of nalaten, door een of meerdere leden van de vereniging, door middel van een schriftelijke of mondelinge melding aanhangig worden gemaakt bij het bestuur van de vereniging. In het geval dit mondeling heeft plaatsgevonden wordt van de inhoud hiervan door de secretaris een schriftelijk verslag opgemaakt en gearchiveerd. Het bestuur neemt zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de melding een besluit of het al dan niet instellen van een tuchtzaak.

[AV 31.05.2012]

Art. 5 Opdracht van de voorzitter aan de tuchtcommissie

In het geval het bestuur besluit dat het in lid 4 bedoelde handelen of nalaten niet op een andere dan tuchtrechtelijke wijze kan worden afgedaan, verzoekt zij de algemeen voorzitter om de tuchtcommissie een opdracht tot onderzoek en advisering te verstrekken. Deze opdracht is schriftelijk. In deze opdracht staat tenminste vermeld de casus, de betrokkenen en eventueel reeds genomen maatregelen. Tevens staat in deze opdracht de uiterste datum van het opleveren van de rapportage van de tuchtcommissie aan de voorzitter. Deze opdracht wordt binnen zeven (7) dagen na het besluit door de voorzitter aan de tuchtcommissie verstrekt.

[AV 31.05.2012]

Art. 6 Kennisgeving tuchtzaak aan betrokken lid

Een lid waartegen een tuchtzaak door de tuchtcommissie wordt behandeld wordt hiervan, binnen zeven (7) dagen nadat het bestuur hiertoe heeft besloten, schriftelijk door het bestuur in kennis gesteld.

[AV 31.05.2012]

Art. 7 Hoor en wederhoor

De tuchtcommissie voert haar taak in volledige zelfstandigheid uit met inachtneming van de beginselen van ‘hoor en wederhoor’. [AV 31.05.2012]

Art. 8 Schriftelijk verslag conclusies en aanbevelingen

De tuchtcommissie houdt nauwkeurig verslag bij van hetgeen door hen wordt bevonden. Uit dit verslag kan worden opgemaakt welke onderzoeksverrichtingen zij op welke wijze hebben uitgevoerd en wat hierbij door hen werd bevonden. In het schriftelijk verslag zijn tevens opgenomen de bepalingen uit de statuten, reglementen en/of besluiten van de organen van de vereniging waarmee is strijd is gehandeld of nagelaten en welke gevolgen dit handelen of nalaten heeft gehad. In het schriftelijk verslag zijn eveneens de conclusies van het onderzoek en aanbevelingen voor het bestuur opgenomen. Het schriftelijk verslag van de tuchtcommissie wordt zo spoedig mogelijk maar uiterlijk vier (4) weken na het ontvangen van de opdracht aan de algemeen voorzitter overhandigd.

[AV 31.05.2012]

Art. 9 Uitspraak & opleggen straffen/maatregelen

Het bestuur neemt kennis van de inhoud van het door de tuchtcommissie opgemaakte schriftelijk verslag en komt hierbij tot een uitspraak over de afdoening van de tuchtzaak. De uitspraak wordt zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen twee (2) weken na de ontvangst van het schriftelijk verslag van de tuchtcommissie gedaan.

[AV 31.05.2012]

Art. 10 Kennisgeving uitspraak

De uitspraak wordt zowel mondeling als schriftelijk aan het betrokken lid of de betrokken leden kenbaar gemaakt. De mondelinge uitspraak vindt zo spoedig mogelijk plaats. De schriftelijke uitspraak wordt uiterlijk binnen een (1) week na de uitspraak aan het betrokken lid of de betrokken leden toegezonden.

[AV 31.05.2012]

Art. 11 Beroep tegen uitspraak

Tegen de uitspraak zoals is bedoeld in artikel 7 van dit tuchtreglement staan de volgende mogelijkheden tot beroep open:

 • in het geval van een berisping is geen beroep mogelijk;
 • in het geval van een schorsing kan het lid het bestuur verzoeken om een AV bijeen te roepen (overeenkomstig de bepalingen uit art. 17 van de Statuten) waarbij de AV zich dient uit te spreken over de schorsing;
 • in het geval van een opgelegde boete kan de hoogte hiervan door het betrokken lid of de betrokken leden ter beoordeling aan de jaarlijkse AV worden voorgelegd;
 • in het geval van betaling van de door de Kring / Bond opgelegde boetes en kosten is geen beroep mogelijk.

[AV 31.05.2012]

Art. 12 Tenuitvoerlegging

De in de uitspraak genoemde straffen en/of maatregelen worden overeenkomstig het bepaalde hieromtrent door het bestuur ten uitvoer gelegd. De mogelijkheden tot beroep uit artikel 9 hebben geen schorsende werking voor de tenuitvoerlegging.

[AV 31.05.2012]

 

ZV Noordkop schoonspringen                                         ZV Noordkop waterpolo